อุบัติเหตุลดลง ชุมชนท้องถิ่นทำได้ – วาปี ถนนดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร

อุบัติเหตุลดลง ชุมชนท้องถิ่นทำได้
.
จากการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน ด้วยระบบข้อมูลตำบล (TCNAP) และการวิจัยชุมชน (RECAP) เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของชุมชน ข้อมูล และสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในตำบลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นำมาสู่การออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน จนเกิดเป็นตำบลขับขี่ปลอดภัยได้สำเร็จ!
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส