10 คุณลักษณะสำคัญ ของผู้นำชุมชนท้องถิ่น

10 คุณลักษณะสำคัญ ของผู้นำชุมชนท้องถิ่น
.
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศรายชื่อสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น พร้อมด้วยคุณลักษณะที่ดีของผู้นำชุมชนท้องถิ่น ภายในงาน ‘เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร’ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
.
ทางเพจสุขภาวะชุมชน จึงขอสรุปคุณลักษณสำคัญของผู้นำชุมชนท้องถิ่นออกมาเป็น 10 ประการ ดังนี้
.
1. คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
2. มีความตั้งใจ เอาใจใส่ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน
3. ซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้
4. รักษาไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรม
5. มีความประพฤติที่ดี เป็นที่ยอมรับนับถือจากสังคม
6. รู้จักการนำเอาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างกลไกการพัฒนาที่ดีขึ้น
7. มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางออกให้ชุมชนท้องถิ่น
8. ร่วมสร้างให้เกิดผู้นำชุมชนท้องถิ่นรุ่นใหม่
9. สร้างและสานต่อให้เกิดเครือข่ายชุมชน ในหลากหลายลักษณะ
10. สามารถทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดี
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส