“กลุ่มทานตะวัน” กลุ่มของคนที่เข้าใจกัน…ในฐานะผู้ติดเชื้อ HIV

“กลุ่มทานตะวัน” กลุ่มของคนที่เข้าใจกัน…ในฐานะผู้ติดเชื้อ HIV
.
ในอดีตที่ข้อมูลทางการแพทย์ยังไม่แพร่หลาย ความหวาดกลัวของเชื้อ HIV ยังคงแผ่ขยายครอบคลุมชุมชน “กลุ่มทานตะวัน” ก็ได้ถือกำเนิดขึ้น ที่ อบต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
.
กลุ่มทานตะวัน คือองค์กรสาธารณะประโยชน์ ที่ก่อตั้งเมื่อปี พศ. 2541 โดยกลุ่มผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่เข้ามารับบริการในด้านการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เพื่อดูแลกลุ่มผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์อย่างต่อเนื่อง
.
ชาวกลุ่มทานตะวัน ได้รับการอบรมความรู้จากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยคนอื่น ๆ ได้ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ผู้ติดเชื้อและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์อย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเดชอุดม
.
นอกจากนี้ กลุ่มทานตะวันยังมีส่วนร่วมในการเป็นภาคีผลักดันให้มีการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ รณรงค์ให้ใช้ถุงยางทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์ปลอดภัย และพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
.
โดยการจัดตั้งอาสาสมัครปฏิบัติงานในคลินิกเฉพาะโรค คอยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ พร้อมรณรงค์ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในระดับตำบล และระดับอำเภออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดื่ม เพราะการดื่มแอลกอฮอล์อาจทำให้ขาดสติ มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใส่ถุงยาง ซึ่งจะส่งผลให้พวกเขาเสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์
.
กลุ่มทานตะวัน ช่วยให้ผู้ติดเชื้อเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ผลักดันให้ยาต้านไวรัสเข้าสู่สิทธิบัตรทองและอยู่ในนโยบายของรัฐบาล ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้อย่างเท่าเทียม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชนต่อไป
.
#ชุมชนท้องถิ่นไม่ทอดทิ้งกัน
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส