จับ 7 ประเด็นสุขภาวะ ขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนให้เป็นจริง!

จับ 7 ประเด็นสุขภาวะ ขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนให้เป็นจริง!

เพื่อสร้างการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนให้เกิดขึ้นจริง เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่า
อยู่ ได้มุ่งเน้นเอา 7 ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นมาวิเคราะห์ถึงแนวทางจัด
การ แก้ไขปัญหา โดยสรุปได้เป็น 7 ประเด็น ดังนี้

1. แอลกอฮอล์
กระตุ้นให้คนในชุมชนเข้าใจและตระหนักถึงโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จนนำไปสู่
การลดการดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนเป้าหมาย

2. บุหรี่
สร้างความเข้าใจร่วมกันถึงพิษภัยจากบุหรี่ ที่จะลดทอนสุขภาวะที่ดีของครอบครัวและ
ชุมชน จนนำไปสู่การเลิกบุหรี่ของคนในชุมชน

3. เด็กและเยาวชน
สร้างให้เกิดการตื่นตัวเรื่องการพัฒนาเยาวชนในชุมชน ทั้งในด้านการศึกษา วิชาชีพ
และความใส่ใจในชุมชนที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาเยาวชนภายในชุมชนอย่าง
จริงจัง

4. กลุ่มเปราะบาง
สร้างให้เกิดการตระหนักรู้ถึงกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางในสังคม อันจะนำไปสู่การ
สร้างกลุ่มคน หรือโครงการที่มีส่วนในการให้ความดูแลกลุ่มเปราะบางในชุมชน

5. สิ่งแวดล้อม
สร้างให้เกิดการตื่นตัวเรื่องสภาพแวดล้อมที่จะมีผลต่อการใช้ชีวิตร่วมกัน รวมถึงสถาน
การณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ที่กำลังประสบปัญหา อันจะนำไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนร่วมกัน

6. ผู้สูงอายุ
สร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเสริมกิจกรรม
ระหว่างผู้สูงอายุและกลุ่มคนรุ่นใหม่ในสังคม
และสร้างปัจจัยรองรับต่อสังคมผู้สูงอายุที่
กำลังจะมาถึง

7. อาหาร
สร้างให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการอาหารอันเป็นหัวใจสำคัญของสุขภา
วะที่ดีของชุมชน กระตุ้นให้เกิดความใส่ใจในการเตรียมอาหารให้ถูกสุขลักษณะ

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส