‘ตำบลแว้ง’ อยู่ดี มีสุข ด้วยโอกาสทางสังคมและศักยภาพชุมชน

‘ตำบลแว้ง’ อยู่ดี มีสุข ด้วยโอกาสทางสังคมและศักยภาพชุมชน

งานและกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสทางสังคมในพื้นที่ตำบลแว้ง เป็นรูปธรรมที่แสดงให้
เห็นการขับเคลื่อนทุนทางสังคมและกิจกรรม เชื่อมประสานกันอย่างเป็นระบบภายใต้
แนวคิด การสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของสังคม การเข้าถึงบริการ และการใช้ประโยชน์

โดยสามารถสรุปรูปแบบงานและกิจกรรมในการสร้างโอกาสทางสังคมเพื่อความอยู่ดี
มีสุขได้ 5 กลุ่ม ดังนี้

1. การจัดสวัสดิการสังคมในชุมชน สร้างหลักประกันและบริการที่จำเป็นให้ครอบคลุม
สังคม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ‘หลักประกันทางการเงิน” หลักประกันเพื่อการยังชีพ
ของคนในชุมชน เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแว้ง เป็นกองทุนที่ช่วยเหลือสมา
ชิกในด้านสวัสดิการสุขภาพ และ “หลักประกันเพื่อแก้ปัญหาทางสังคม” กิจกรรมที่
ทำให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน เช่น กลุ่มกุมปังเสน่ห์แห่งศรัทธา เป็นการ
รวมกลุ่มกันของเด็กและเยาวชนเพื่อเล่นดนตรี ช่วยแก้ปัญหายาเสพติดของเด็กและ
เยาวชน

2. การส่งเสริมการดูแล 13 กลุ่มประชากร เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต โดยการดูแล ส่งเสริม
ให้ประชากรทุกกลุ่มวัยได้รับสิทธิการเข้าถึงบริการพื้นฐาน ทำให้มั่นใจว่า ประชาชน
ตำบลแว้งจะเป็นคนที่ไม่ยากจน ไม่มีหนี้สิน หรือมีก็เพียงเล็กน้อย ได้รับสวัสดิการตามที่
รัฐจัดให้ และเข้าถึงสวัสดิการของชุมชนได้ครอบคลุม

3. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนทุกคนมีสิทธิและโอกาสในการเรียนรู้
อบต.แว้ง เป็นกลไกสำคัญในการค้นหากลุ่มประชากรเป้าหมายที่ต้องได้รับโอกาสใน
การเรียนรู้ และค้นหาทุนทางสังคมที่สามารถจัดการเรียนรู้ได้แบบลดเงื่อนไขหรือข้อ
จำกัด

4. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เน้นขจัดความยากจน ขจัดความหิวโหย ยกระดับ
คุณภาพชีวิต และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ประกอบด้วย การที่ทุกครัวเรือนมีอาหารรับ
ประทาน มีน้ำสะอาดดื่ม อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ไม่เป็นโรคที่ป้องกันได้ มีการ
ลดรายจ่าย ออมเงิน ผลิตอาหารเองได้ ร่วมกันจัดหาน้ำดื่มสะอาด เป็นต้น

5. การสร้างจิตอาสา เป็นการสร้างโอกาสทางสังคมที่เป็นรูปธรรมมากรูปแบบหนึ่ง
อาศัยหลักการของการมีส่วนร่วมในการเชิญชวนประชากรแว้งสมัครใจร่วมกิจกรรมทาง
สังคม อบต.แว้งออกแบบ กระบวนการสร้างจิตอาสา ด้วยการให้ข้อมูล รณรงค์ เชิญ
ชวน ให้ผู้ที่สนใจมาทำงานที่ไม่มีค่าตอบแทน มีการฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละงาน
เช่น กลุ่มเด็กและเยาวชนสร้างสุขกำลังสาม เป็นจิตอาสาเก็บขยะในชุมชนจากการรวม
ตัวของเด็กและเยาวชนในตำบล ลงพื้นที่เก็บขยะ และทำความสะอาดบ้านผู้สูงอายุ
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งการเป็นจิตอาสานี้กลุ่มเยาวชนทำด้วยความสมัครใจ
โดยมีอบต.แว้ง สภาเด็กและเยาวชน สนับสนุน

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส