อบรม ทบทวน พัฒนา! เสริมศักยภาพชุมชนด้วย ‘โครงการโรงเรียนผู้นำ’

อบรม ทบทวน พัฒนา! เสริมศักยภาพชุมชนด้วย ‘โครงการโรงเรียนผู้นำ’
.
เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และเพื่อสร้างผู้นำที่มีศักยภาพในชุมชน สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมมือกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น และท้องที่ บ้านแม่ปะกลาง ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดทำ ‘โครงการโรงเรียนผู้นำ’ ขึ้น
.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรม และทบทวนองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง เมืองแม่ปะ มุ่งสู่การเป็นสุดยอดผู้นำชุมชน

.
ในปาฐกถาพิเศษ ‘โรงเรียนผู้นำกับการสร้างพลเมือง’ นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กล่าวว่า พลังพลเมืองจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ และต้องสร้างศักยภาพให้พลเมือง เมื่อมีพลังพลเมือง การขับเคลื่อนชุมชนจะเกิดการร่วมคิด ร่วมเข้าใจ ร่วมแก้ไข ร่วมลงทุน และร่วมรับประโยชน์ได้อย่างถ้วนหน้า
.
พร้อมทั้งย้ำถึงสัตยาบันร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งทั้ง 10 ประการ คือ
1. คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
2. ตั้งใจ เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. รักษาไว้ซึ่งคุณธรรม มีจริยธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม ประเพณี กติกา และข้อตกลงทางสังคม
5. ประพฤติตนให้เป็นที่ยอมรับนับถือจากสังคม
6. เรียนรู้และพัฒนางานด้วยข้อมูลที่เป็นความจริง และใช้ข้อมูลในการพัฒนางาน
7. คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ หาทางออกให้กับชุมชนท้องถิ่น และไม่หยุดนิ่ง
8. ร่วมสร้างผู้นำชุมชนท้องถิ่นรุ่นใหม่
9. สร้างและสานเครือข่ายในหลากหลายลักษณะ
10. ทำงานร่วมกับทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน

.
ด้านนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้กล่าวถึง
4 ประเด็นที่เกิดขึ้น และสำคัญต่อสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น คือ
– การปรับสมดุลวิถีชีวิตในครอบครัว
– การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม
– การปรับความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– การสร้างวิถีการเป็นจิตอาสา เพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
.
สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น มีความมุ่งหวังให้ชุมชนปฏิบัติตามศาสตร์พระราชา ‘เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา’ อันหมายถึงการมุ่งพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คน ครอบครัว และชุมชน สร้างพลังพลเมืองให้มีสภาพพร้อมรับการพัฒนา เป็นการระเบิดจากภายใน สร้างความเจริญให้เกิดขึ้นในท้องที่ แล้วจึงกระจายต่อมายังสังคมภายนอก นั่นจึงจะเป็นการพัฒนาที่ดีและยั่งยืน
.
#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#เว้นระยะห่าง
#หมั่นล้างมือ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส