เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ | Leadertalk | การจัดการอาหารชุมชน อบต.สำโรงตาเจ็น

อบต.สำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มุ่งปลูกฝังแนวคิดพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาภายนอก ให้กับคนทุกวัยในชุมชน โดยประยุกต์วิถีชุมชนดั้งเดิมแบบเขมร เข้ากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการสร้างองค์ความรู้ บริหารจัดการให้เกิดเป็นรูปธรรม เช่น ตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งอาหารให้กับคนชุมชน
จากการดำเนินการดังกล่าว ปลัด อบต. สำโรงตาเจ็น เชื่อว่า ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร ภัยพิบัติอะไรจะเกิดขึ้น เศรษฐกิจจะวิกฤติขนาดไหน ชุมชนก็พร้อมเผชิญเพราะสามารถจัดการและพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์

 

#สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่#ชุมชนเข้มแข็ง

#สสส