เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ | Leadertalk | การจัดการสิ่งแวดล้อม ทต.ปิงโค้ง

หลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยรวม และปฏิเสธไม่ได้ว่า การเผาในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ทุกๆปี เทศบาลตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่ประสบปัญหา เนื่องจากมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดมากถึง 20,000ไร่ และเกษตรกรนิยมเผาซังข้าวโพดหลังฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เทศบาลตำบลปิงโค้ง จึงใช้หลักคิด “ผู้นำทำก่อน ไม่ท้อและทำอย่างต่อเนื่อง” มาผนึกกำลังกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยเริ่มจากการสร้างความตระหนัก นำมาสู่การสร้างนวัตกรรมเตาเผาไร้ควัน ผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดจำหน่าย ซึ่งนอกจากจะสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างมูลค่าให้ซังข้าวโพดแล้ว ยังสามารถควบคุมการเผาในพื้นที่ได้ 100 %

 

#สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

#ชุมชนเข้มแข็ง

#สสส