เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมเครือข่าย 3 อปท. พร้อมลุย สร้างสุขภาวะชุมชนเมือง ภายใต้การสนับสนุนของ สสส.

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมเครือข่าย 3 อปท. พร้อมลุย สร้างสุขภาวะชุมชนเมือง ภายใต้การสนับสนุนของ สสส.

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมขับเคลื่อน โครงการสร้างสุขภาวะชุมชนเพื่อเมืองร้อยเอ็ดน่าอยู่สู่ความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้เป็นต้นแบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเขตพื้นที่เมือง ด้วยการใช้ทุนและศักยภาพออกแบบระบบการจัดการพื้นที่ พัฒนานวัตกรรมและนโยบายสาธารณะ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3 ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 65 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  นำ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะมาร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการสร้างสุขภาวะในชุมชนเมือง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ, เทศบาลตำบลเสลภูมิ อ.เสลภูมิ และเทศบาลเมืองสรวง อ.เมืองสรวง ลงพื้นที่เรียนรู้ การดำเนินการการสร้างสุขภาวะในชุมชนเมืองในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาเด็กปฐมวัย การดูแลผู้สูงอายุ การสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อการออกกำลังกายให้กับคนในชุมชน  โดยมีนางจันทนา อึ้งชูศักดิ์ ประธานกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายบัญชร แก้วส่อง กรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่เรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะพร้อมกันด้วย

ทั้งนี้เทศบาลร้อยเอ็ดมีเป้าหมายจะร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง เพิ่มปัจจัยส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมี “สุขภาวะที่ดี” สำหรับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 8 ประเด็นและเทศบาลตำบลเครือข่ายทั้ง 3 แห่ง อย่างน้อย 4 ประเด็น ประกอบด้วย (1) ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อให้เกิดการออกกำลังกายและเข้าถึงทุกกลุ่มวัย  (2)การป้องกันและควบคุมมลพิษจากสิ่งแวดล้อมอันนำไปสู่เมืองน่ายอยู่ (3) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัย (4) ร่วมกันพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้มีความพร้อม เติบโตสมวัย (5) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน ด้วยการเปิดโอกาสและสนับสนุนการรวมกลุ่ม (6) สร้างการมีส่วนร่วมในระบบการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (7) การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจนเกิดเป็นชุมชนปลอดโรค ปลอดภัย และ (8) การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

ชุมชนมั่นคงพัฒนา ชุมชนสุดขอบเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ชุมชนมั่นคงพัฒนา อยู่ห่างจากใจกลางเมืองร้อยเอ็ด ราว 7 กิโลเมตร มี 157 ครัวเรือน หลังจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้สำรวจความต้องการของคนในชุมชน พบว่า ชาวชุมชนมั่นคงพัฒนาต้องการพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นพื้นที่ออกกำลังกายและทำกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ ของคนในชุมชน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางในชุมชนให้เป็นสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา และเป็นสวนสาธารณะสำหรับออกกำลังกายให้กับคนในชุมชน รวมไปถึงพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด


นางพูลทรัพย์  บูรณะกิตติ  ประธานชุมชนมั่นคงพัฒนา กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และ สสส.จะเข้ามาพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะของชุมชนให้เป็นสนามเด็กเล่น และสร้างพื้นที่ออกกำลังกายให้กับทุกคนในชุมชน ซึ่งหากไม่มีสถานที่ออกกำลังกาย ชาวชุมชนจะต้องไปออกกำลังกายไกลถึงสวนสาธารณะบึงพลาญชัย ฉะนั้นชาวชุมชนจึงพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ในการพัฒนาพื้นที่ในชุมชน

ชุมชนวัดบึงพลาญชัย พื้นที่สาธารณะประโยชน์ใจกลางเมือง และลานกีฬา Extreme แห่งแรกของร้อยเอ็ด

ลานกีฬา Extreme คือ หนึ่งในพื้นที่สร้างสรรค์ ที่เกิดขึ้นจากโครงการสร้างสุขภาวะชุมชนเพื่อเมืองร้อยเอ็ดน่าอยู่สู่ความยั่งยืน เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจในกีฬา Extreme ได้เข้ามาออกกำลังกาย รวมถึงฝึกฝนพัฒนาฝีมือ เป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพไปแข่งขันระดับประเทศได้

ลานกีฬาแห่งนี้ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้มอบให้ชมรมกีฬา Extreme ร้อยเอ็ดเป็นผู้ดูแลต่อ ในช่วงเย็นทุกวันจะมีเยาวชนเข้ามาเล่นกีฬาผาดโผนอย่างคึกคัก ขณะเดียวกันเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ยังจัดพื้นที่ลานสเก็ตบอร์ด ให้กับเยาวชนบริเวณสวนสาธารณะใต้หอโหวดอีกด้วย

ชมเมืองร้อยเอ็ด ผ่านเส้นทางท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม ชมวัด พิพิธภัณฑ์ และชิมอาหารขึ้นชื่อเมืองร้อยเอ็ด

การพัฒนาการท่องเที่ยว เส้นทางสายวัฒนธรรม ของเมืองร้อยเอ็ด เป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาสุขภาวะชุมชนเมือง ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยจะทำแผนที่ท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมผ่าน 7 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนจันทร์เกษม, ชุมชนบขส., ชุมชนพระอารามหลวง, ชุมชนพิพิธภัณฑ์, ชุมชนศิริมงคล, ชุมชนวัดเหนือ และชุมชนวัดบึงพลาญชัย โดยเส้นทางดังกล่าวจะประกอบไปด้วยวัดเก่าแก่ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด, พิพิธภัณฑ์, สถานที่ท่องเที่ยว เช่น หอโหวด, บึงพลาญชัย เป็นต้น

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เชื่อว่าการทำเส้นทางท่องเที่ยวจะช่วยทำให้คนในพื้นที่ตื่นตัว ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดจนปรับปรุงพัฒนาบ้านของตนเองให้น่าอยู่ คอยเป็นผู้ต้อนรับที่ดี

หลังจากลงพื้นที่ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 65 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, เทศบาลตำบลสเลภูมิ, เทศบาลตำบลเมืองสรวง, เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ และ สสส. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสร้างสุขภาวะชุมชนเมือง ในทุกมิติ

 

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

#สสส

#ชุมชนเข้มแข็ง

#ชุมชนท้องถิ่น รู้รับปรับตัว