โครงการ ‘ขับเคลื่อนจังหวัดตาก เมืองน่าอยู่’

โครงการ ‘ขับเคลื่อนจังหวัดตาก เมืองน่าอยู่’

โครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ผ่านการทำงานร่วมกันของคนในชุมชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส. ใน 4 ประเด็นหลัก คือ การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน เพื่อความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ของคนในท้องถิ่น, การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย, อาหารกลางวันของคนในชุมชน และระบบสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาจังหวัด

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส