โครงการ ‘ไทรย้อย’ ร่วมใจ รับมือภาวะโลกร้อน

โครงการ ‘ไทรย้อย’ ร่วมใจ รับมือภาวะโลกร้อน

80% ของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลไทรย้อย มีปัญหาเรื่องสารเคมีในกระแสเลือด ไม่เว้นแม้แต่เด็ก หรือพระสงฆ์ ทางเทศบาลจึงถือโอกาสนี้ ปรับเปลี่ยนวิถีชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคนในพื้นที่ โดยยึดหลัก 5 มั่นคง คือ
ความมั่นคงในชีวิต
ความมั่นคงด้านอาหาร
ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม
ความมั่นคงด้านสังคม
และความมั่นคงด้านประชาธิปไตย


#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส