“ชุมชนไร้ควัน” เส้นทางการรณรงค์ลดบุหรี่ ของชุมชนมะรือโบตก

“ชุมชนไร้ควัน” เส้นทางการรณรงค์ลดบุหรี่ ของชุมชนมะรือโบตก
.
การรณรงค์ลดบุหรี่ในพื้นที่ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส อาศัยหลักการของศาสนาเป็นที่ตั้ง จัดบุหรี่ไว้เป็น “ฮารอม” (สิ่งต้องห้าม) ของศาสนาอิสลาม โดยจะมีอิหม่ามประจำมัสยิด ทำหน้าที่เผยแพร่หลักคำสอนให้ประชาชนในพื้นที่ และมีมัสยิดเป็นศูนย์รวมในการปาฐกถาธรรมประจำสัปดาห์
.
นอกจากนี้ ทางชุมชนยังจัดบูธนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์โครงการตลอดจนความรู้ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่อยู่เป็นประจำ เพื่อสร้างความตระหนักในโทษของบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มือหนึ่ง บุหรี่มือสอง หรือบุหรี่มือสาม สภาพแวดล้อมในชุมชนก็เป็นเรื่องสำคัญ ทางตำบลได้มีการจัดสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ปลอดบุหรี่มากขึ้น มีการกำหนดเขตปลอดบุหรี่ เช่น โรงพยาบาล ร้านค้า มัสยิด สร้างเครือข่ายสถานบริการปลอดบุหรี่ ด้วยการติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ตามสถานที่ พร้อมจัดพื้นที่ที่ห่างจากกลุ่มคนให้ผู้สูบบุหรี่โดยเฉพาะ
.
ในส่วนของสถาบันครอบครัว ก็มีการใช้เด็กและเยาวชนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่โทษของบุหรี่ให้คนในครอบครัว เพื่อลดการสูบบุหรี่ในบริเวณบ้าน ร่วมกับมาตรการชุมชนใช้ควบคุมคนในพื้นที่ จนในปัจจุบันมีเครือข่ายบ้านไร้ควัน 120 หลัง มัสยิดต้นแบบ 5 แห่ง และโรงเรียนไร้ควัน 2 แห่ง
.
#เลิกสูบก็เจอสุข
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส